آمار بازدیدکنندگان

1
29
85261

آزمایشگاه ها و امکانات

امکانات صحرایی و آزمایشگاهی :

آزمایشگاه مجهز و تخصصی مورد نیاز برای ارائه دروس کارشناسی

2 واحد گلخانه پلی کربنات استاندارد و مجهز به مساحت 1000 متر مربع

باغ تحقیقاتی به مساحت 2 هکتار با تعدادی از ارقام درختان میوه مناطق معتدله

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها