آمار بازدیدکنندگان

1
60
87545

 

دکتر علی خدیوی 

مرتبه علمی :دانشیار

زمینه فعالیت و تخصص:

پست الکترونیکی :a-khadivi@araku.ac.ir

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها