آمار بازدیدکنندگان

1
6
56016

 

دکتر عبدالله خدیوی خوب

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص:

پست الکترونیکی :a-khadivi@araku.ac.ir

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها