آمار بازدیدکنندگان

2
1
87547

 

دكتر احمد رضا عباسی فر

مرتبه علمی :استاديار

زمینه فعالیت و تخصص:

پست الکترونیکی :a-abbasifar@araku.ac.ir

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها